onsdag 12 april 2017

Bockabyn ska bevaras och utvecklas - inte rivas

Jag tänker göra vad jag kan för att den gamla militära övningsstaden Bockabyn i skogen utanför Borås bevaras. Allra helst skulle jag vilja se att den utvecklades ytterligare och försöker fortfarande hitta en lösning för det.


Bockabyn används regelbundet av bland annat paintball- och airsoft-spelare som också har medverkat till att hålla Bockabyn städad. Olika myndigheter använder även fortfarande platsen för olika övningar. Anläggningen är faktiskt trots sitt skick både uppskattad och relativt välanvänd. 

Idag fick jag höra av BT:s reporter Ingemar Brink att Bockabyn ser ut som en soptipp som borde rivas och fick frågan om varför jag inte tagit upp lokalförsörjningens begäran om att få riva området.

Detta stämde inte med den bilden jag har av anläggningen så jag åkte ut och tittade. Efter besöket kan jag bara konstatera att Brink har fel. Det ligger visserligen en rejäl skräphög utanför området. Någon mindre nogräknad person ser ut att ha dumpat delar av en mindre bilverkstad där. Det skräp som dumpats där var uppenbarligen inte ifrån verksamheten i själva Bockabyn. Jag tog tillfället i akt att anmäla den dumpningen och förhoppningsvis röjs det upp snabbt. Men inne i själva Bockabyn är ordningen god. Nästan inget löst skräp alls utom lite skal till paintball-kulor och en och annan sprayburk lämnad av någon graffitimålare.

I Bockabyn är ordningen god och det är städat.
Inne i Bockabyn är ordningen god, inget skräp förutom paintball-skal och någon
 enstaka burk. Skulle säga att anläggningen är ganska välstädad.
Dumpning av bildelar utanför Bockabyn som anmäldes idag.
Någon som olagligt dumpat bildelar utanför Bockabyn. 
På andra sidan gamla vägen till Viskafors har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf) sin övningsplats. Det är där man kan boka upp sig för hyra och ordna spel i Bockabyn. Jag åker dit och pratar med servicechefen Lennart Hällfors. Han säger att Bockabyn så här års är bokad i stort sett varje helg, och tycker att det vore synd att riva anläggningen. Den används dessutom då och då även Särf för egna övningar och övningar av blåljusmyndigheter. Fram till juni är Bockabyn bokad av en förening och ett företag 17 april, 21-22 april, 29 april, 6 maj, 27 maj och 3-4 juni, till det kommer andra bokningar av blåljuskaraktär. 

Här har vi alltså en anläggning som många är intresserade av att använda. För mig är det självklart att den borde bevaras. Borås Stad, räddningstjänsten och de föreningar och företag som vill använda Bockabyn behöver återigen försöka komma överens om permanenta former för hur detta ska gå till. I väntan på en sådan överenskommelse finns redan en preliminärt fungerande form för skötsel: Särf sköter bokning och uthyrning, håller övergripande koll på anläggningen, föreningar har bidragit med städning då och då.

Om det finns intresse för anläggningen i nuvarande skick, hur skulle då intresset för en utvecklad anläggning då se ut? Det finns även en god chans att vi får en polisutbildning till Borås och jag är övertygad om att en utvecklad anläggning av denna typ även skulle vara attraktiv för övningar av blivande poliser.

Jag tänker inte medverka till att Bockabyn rivs och att denna unika anläggning avvecklas. Tvärtom tror jag att det finns potential att utveckla och vårda denna tämligen unika anläggning.

onsdag 21 december 2016

Vi kan bli Sveriges bästa hbtq- kommun

Idag lämnar vi in en ny motion till fullmäktige. Vi har försökt ta ett större grepp för att få ett större fokus på hbtq-frågor i kommunen. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra men vi tror att Borås Stad skulle kunna bli en av Sveriges bästa htbq- kommuner. 

Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.

Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre.

1. Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads “Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå)

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.) (kompetens internt)

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare)

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete)

För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt[1] perspektiv väva samman ett gemensamt och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i organisationen.

En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer[2] som existerar, hur de kan verka exkluderande och vilka effekter de genererar.

 Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde.
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås Stads Plan för lika rättigheter och möjligheter samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på frågorna.

Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågor.
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal närmast möter kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå.

Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla enligt ovanstående punkt har verkan även internt, för Borås Stad som arbetsgivare och mellan arbetstagare.

Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
I Borås Stad ska alla som bor, arbetar eller besöker, känna sig lika inkluderade, välkomna och lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare.

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en självklarhet.

Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och badhuset ska hbtq-certifieras.

Hbtq-råd
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i Borås.

Hbtq på Stadsbiblioteket
 Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och inkluderande miljö på Stadsbiblioteket.

Vi föreslår fullmäktige att besluta att:
     Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som motionen specificerar ovan.
     Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och möjligheter”.
     Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från hbtq-rörelsen i Borås.
     varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.
     Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras.
     skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga integriteten och en ombyggnadsplan upprättas.
     att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum.


Tom Andersson (mp)
Hanna Bernholdsson (mp) 
[1] Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar
[2] Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer.

onsdag 14 december 2016

Liberalerna svek i HBTQ- frågan

Med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, röstades vårt rödgröna uppdrag om att våra lärare ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor bort.


Skriver ihop med Hanna Bernholdsson ett svar till Anne-Marie Ekström och
Andreas Cerny (L) Angående HBTQ-policy i BT den 11/12

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många HBTQ-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
De senaste åren har dock en positiv utveckling skett inom området. Vi har äntligen fått könsneutrala äktenskap. Sterilisering och andra omoderna och inhumana krav vid könskorrigering är på väg att tas bort. Heteronormen ses allt oftare som ett problem och attityder gentemot HBTQ-personer har i många fall förändrats till det bättre. Samtidigt kvarstår mycket politiskt arbete innan vi har ett samhälle fritt från diskriminering, utanförskap och kamp mot byråkratin när det kommer till HBTQ-personer.

För oss rödgröna i Borås är frågan om HBTQ-personers rättigheter en oerhört viktig fråga, och därför lägger vi också fram förslag som vi hoppas leder till förändring.

Andreas Cerny leder alliansen och SD mot att prioritera bort hbtq
Alliansen i Utbildningsnämnden sänker ambitionen och prioriterar bort HBTQ


Anne-Marie Ekström och Andreas Cerny från Liberalerna skriver i sin debattartikel att: “Så länge som människor diskrimineras på grund av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera behövs policys och planer hur Borås Stad som kommun ska handla i olika frågor”.

Policys och planer i all ära, men vi vet alla att det som verkligen gör skillnad i våra verksamheter är praktisk handling och konkreta förslag. I den rödgröna budgeten för 2017 lade vi därför in ett uppdrag om att vår personal, exempelvis lärare, ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor. Vi prioriterade också ett uppdrag om könsuppdelad statistik för att möjliggöra en analys av resursfördelningen ur ett genusperspektiv. Båda dessa uppdrag beslutade oppositionen i utbildningsnämnden, med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, sig för att stryka på sitt möte i förra veckan.

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara en väldigt jobbig tid för den som av något skäl betraktas som avvikande i andras ögon. Av just denna anledning är det av största vikt att det normkritiska arbetet sker just där. Liberalerna skriver också i sitt partiprogram på riksnivå att “skolan aktivt ska arbeta med jämställdhetsfrågor, genusfrågor och normkritik såväl i undervisningen och vägledningen som i arbetsmiljön”.  Detta rimmar minst sagt illa med det beslut som Liberalerna drev igenom i utbildningsnämnden.

Inte nog med att detta beslut i sig innebär en minskad ambition, det går också emot ett beslut i kommunfullmäktige.

Att i en debattartikel hävda att vi rödgröna i Borås “skapar kaos med vår otydlighet kring hur HBTQ-frågor ska hanteras i kommunen” samma vecka som man röstat nej till konkreta förslag inom just det området är inget annat än skamligt och rent ut sagt oseriöst. Mer hade kunnat förväntas av ett parti som påstår sig vara liberalt.

Tom Andersson
Hanna Bernholdsson

måndag 5 december 2016

Solcellsdrivna papperskorgar på plats i Borås

Detta är de solcellsdrivna papperskorgarna som själva talar om när de är fulla med avfall. Nu är de på plats på Stora Torget i Borås, vid lekplatsen i Stadsparken och på ytterligare några platser.

Jag fick syn på dessa kunniga papperskorgar under Almedalsveckan i Visby 2013. Det kändes som en idé för Borås, en stad som länge har funnits i täten när det gäller källsortering och avfallshantering.

Under hösten skrev vi i det rödgröna samarbetet in ett brett formulerat uppdrag till Tekniska nämnden i budgeten för 2014.

"Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ekonomiskt och miljömässigt resurssnålaste systemet."

Det hade ju i det läget såklart varit fel att peka ut en viss typ av papperskorg från en bestämd tillverkare. Utifrån uppdraget har sedan Tekniska nämndens tjänstemän arbetat vidare, och idag kan vi se resultatet ute i vår stad. Om ett år ska detta försöket med de smarta papperskorgarna utvärderas.

Solenergi komprimerar
Den tredelade modellen som finns på torget och i Stadsparken ger möjlighet att sortera i tre fraktioner: glas, plast (hård och mjuk) och övrigt avfall. Egentligen kan man säga att det är fyra fraktioner eftersom det finns ett särskilt litet inkast för fimpar.

Papperskorgen pressar automatiskt ihop skräpet, så att den inte behöver tömmas lika ofta. Dessutom är den uppkopplad och skickar själv en signal när det är tömningsdags, så att ingen behöver åka och tömma i onödan innan det är full. Spara både miljö och pengar - och det hela drivs av solceller på papperskorgens tak.

Resten - att se till att skräpet hamnar rätt - får vi hjälpas åt med. Jag tillönskar oss alla en ren och snygg stad!

torsdag 24 november 2016

"Att ta bussen är en solidaritetshandling med de som verkligen måste åka bil"

Mitt inledande inlägg i budgetdebatten i Kommunfullmäktige på temat samhällsbyggnad

När jag växte upp var Borås inte någon man skröt över, och när man fick frågan var man kom ifrån blev svaret ofta 'en bit utanför Göteborg'.
Men någonting har hänt. Idag är boråsare stolta. I den senaste attitydundersökningen från 2014 svarar 93 procent att de skulle rekommendera andra att flytta hit och 95 procent skulle rekommendera andra att besöka Borås.
I Kommunkompassen 2015 är området 'kommunen som samhällsbyggare' Borås stads starkaste område.
Där mäts faktorer som:
* Strategier för samhällsbyggande
* Samarbete med civilsamhället
* Samarbete med kulturlivet
* Stöd till näringslivet
* Internationella kontakter
* Hållbar utveckling
Det är alltså på dessa punkter som Borås Stad är som allra bäst. Borås är en aktiv och ambitiös samhällsbyggare. Och det behöver vi vara, vi är en attraktiv stad som växer. Enligt Newsec är vi till och med Sveriges mest attraktiva stad att bygga i med omdömet 'extremt starkt positiv utveckling'. Borås stad är bra på att vara stad, och vi ska vara stolta över vår utveckling. När vi nu växer behöver vi bygga Borås på ett hållbart sätt, det är nu vi har den bästa chansen att ställa om samhället.
Vi miljöpartister har kallats bilfientliga. Det är vi inte - vi är bilvänliga, för de som allra mest behöver bilen, de som bor bortom kollektivtrafiken, de som av något skäl har svårt att gå eller röra sig. Men det gäller också att se till verkligheten - vi har en galopperande klimatkris. De fossila bränslena borde redan ha varit avskaffade.
De sista dropparna bensin och diesel bör rimligen få användas i första hand av de som inte har något val. Att ta bussen eller gå eller cykla, för den som har möjlighet att göra det, är en solidaritetshandling med de som inte har mycket val. Och för att ge fler möjlighet att vara solidariska så ska vi bygga vidare för cykeln här i Borås. Återigen räknar vi upp anslaget för cykelinfrastrukturinvesteringar. Borås är inte Cykelstaden Borås, men Borås ska bli det, måste bli Cykelstaden.
För att bygga ett grönt samhälle måste vi ställa om från konsumtion av varor till konsumtion av tjänster, från gator till parker och uteserveringar och från bilen till cykel och kollektivtrafik. Blandade städer är städer som är till för alla. Med mera plats för lekplatser, grönytor, restauranger och kaféer skapar vi en attraktiv stadskärna. Bilfria gator ger plats till människor och skapar en stadskärna som uppmuntrar till både lek och kreativitet.
Vi ställer inte bara om samhället för att vi måste - vi gör det också för att vi vet att klimatsmarta samhällen är samhällen vars invånare mår bra.

onsdag 23 november 2016

... en budget med tydligt fokus på grön omställning och ökad kvalitet i välfärden

Här är mitt inledningsanförande i debatten som ska leda fram till att Borås Stads budget för 2017 klubbas.
"Nu går vi in i andra halvlek av den här mandatperioden. Och vi gör det med kurvor som pekar åt rätt håll. Det tar alltid tid innan förändringar blir synliga i vardagen och i verkligheten, men med en rödgrön regering och ett rödgrönt styre i Borås ser vi tydliga resultat. I en osäker omvärld kan vi se att Sverige och Borås är på rätt väg.
I Borås ser vi tydligt att andelen ekologisk och närproducerad mat som upphandlas ökar, att barngrupperna i våra förskolor minskar och att personaltätheten och därmed kvaliteten i våra verksamheter ökar. Vi bygger som aldrig förr och kulturlivet i staden har aldrig varit mer uppmärksammat och uppskattat.
Miljöpartiet har varit med och styrt Borås i 18 år, och är mer än stolta över den utveckling som staden genomgått under dessa år. Men vi är inte nöjda, och därför är vi nu med och lägger fram ett rödgrönt budgetförslag med fokus på den gröna omställningen och ökad kvalitet i välfärden.
Fler förskoleplatser behövs, och därför öppnar vi under 2017 fyra helt nya förskolor i staden, och projekterar dessutom för fyra till. Skolor som kämpar med låg måluppfyllelse behöver få utökade resurser, därför innehåller den rödgröna budgeten en extra satsning på de skolor som behöver det mest. Äldreomsorgen i vår stad ska vara den allra bästa, och därför satsar vi 20 miljoner extra på just de som är äldre.
För att kulturlivet ska kunna utvecklas än mer behöver vi behålla och satsa på vår stadsteater, och scentekniken som vi nu vill investera i kommer vi att kunna se nytta av i många år framöver. Och nu är det äntligen dags för en öppen vägg för streetart, där fler får chans att uttrycka sig konstnärligt och ta plats i det offentliga rummet.
Borås har en historia och en tradition av att ligga i framkant. Årets stadskärna, Årets Ungdomskommun och Access City Award är bara några exempel på utmärkelser som Borås Stad har fått under de senaste åren. Vi har också ökat i rankingen i Årets miljökommun till plats 13 där vi tidigare legat på ett medel runt plats 32, vilket visar att ett systematiskt arbete med miljö- och klimatfrågorna ger resultat. I Newsecs rapport är Borås den enda orten som får högsta poäng och är enligt rapporten den stad i landet som har störst styrka i sin potential och vi får betyget “extremt starkt positiv utveckling”
___________
Men utvecklingen i världen går inte alltid åt rätt håll. Valet i USA skakade oss alla, framför allt oss som är övertygade om alla människors lika värde och om att den gröna omställningen är svaret på vår tids största utmaning. Det samhällskontrakt som så mycket i vårt samhälle bygger på skakar lätt, och att rasera förtroende går snabbare än att bygga upp detsamma. Förtroendet mellan väljare och valda är idag på upphällningen. Upplevelsen av att vallöften inte hålls är stark - även om verkligheten ofta visar på det motsatta.
Arbetet med att stärka den lokala demokratin har aldrig varit viktigare än nu. Populism kan aldrig mötas med hårda ord och tydliga skyttegravar. Det starkaste medlet mot populism och främlingsfientlighet är delaktighet och demokrati. Redan förra året införde vi en budget för varje elevråd att själva få beslutanderätt över, i Borås kan varje medborgare när som helst lämna in en e-petition, ett medborgarförslag, till kommunen och våra nämnder har alla i uppdrag att genomföra medborgardialoger om för dem viktiga frågor. Genom att i staden aktivt arbeta med medborgarinflytande för att på så sätt öka varje boråsares möjlighet att påverka sin egen och andras vardag. Så skapar vi ett demokratiskt samhälle för fler.
Den gröna omställningen är i gång. Den sker i snabb takt runt om i världen och ingen president kommer kunna sätta stopp för en idé vars tid är inne. Förra året enades världens ledare om ett bindande klimatavtal. Idag omsätts avtalet på flera olika håll i världen i handling. Vindkraftverk sätts upp och klimatsmarta lösningar etableras. Transporterna ställs om. Regeringen meddelade i dagarna att den omdebatterade skatten på större solcellsanläggningar som producerar el för eget bruk till stor del ska slopas. Solceller kan numera sättas upp på de flesta en- och tvåbostadshus i Borås utan bygglov. I denna fullmäktigesal har vi klubbat igenom en flera beslut som kommer leda till att vi i kommunen kan öka vår andel av solelen.
Omställningen sker globalt och lokalt. I internationella medier målas Sverige ut som ett land som tagit steget in i en ekonomi som premierar att saker lagas och återanvänds. Borås kommun är en del av denna omställningen. Åter i bruk-butiken har börjat sälja byggmaterial som kan användas igen. Dörrar, fönster, handfat - till och med en vedspis går att hitta där. Butiken ger alla boråsare en möjlighet att konsumera klimatsmart.
Ett hållbart resande är centralt i den gröna omställningen. Anställda i staden erbjuds en cykel mot löneavdrag i syfte att få fler att cykla mer. Vi är delaktiga i ett projekt som syftar till att locka medborgarna till att cykla året runt, med dubbdäcken på på vintern.
Många av kommunens parkeringar i närheten av centrum har blivit avgiftsfria för elbilar efter ett förslag från Centerpartiet. Små steg som vi gör tillsammans med andra partier är en del av kommunens viktiga miljöarbete.
Vi har kommit långt men vi vill mer. Vi är stolta över vad vi har varit med och åstadkommit under alla år som vi varit med och styrt Borås. Stolta men inte nöjda. För att klara klimatutmaningen har vi en lång väg kvar att gå. Varje år behöver nya vägar stakas ut och det är vårt ansvar att hela tiden söka nya lösningar.
Klimatarbetet får aldrig stå tillbaka. Det är nu som vi ställer om samhället. Från konsumtion av varor till konsumtion av tjänster, från gator till parker och uteserveringar och från bilen till cykel och kollektivtrafik. Blandade städer är städer som är till för alla. Med mera plats för lekplatser, grönytor, restauranger och caféer skapar vi en attraktiv stadskärna. Bilfria gator ger plats till människor och skapar en stadskärna som uppmuntrar till både lek och kreativitet. Vi ställer inte bara om samhället för att vi måste - vi gör det också för att vi vet att klimatsmarta samhällen är samhällen vars invånare mår bra.
Resultatet av den gröna omställningen kommer vara bra för alla - men vägen dit kan komma att göra lite ont för några.
Personbilens roll i det moderna samhället måste diskuteras. Bilen har historiskt sätt bidragit med frihet och öppnat upp för människor att göra olika livsval - men idag måste vi våga se oss om efter andra lösningar. Att bygga en stad för människor och liv istället för att anpassa stadsbyggnaden efter personbilen är inte att vara bilfientliga. Det är att skapa en stad för alla.
Bilen kommer att behövas även i framtiden. Men verkligen inte för alla. Att få ner den bilism som kan ersättas med andra färdmedel är prioriterat för att det i framtiden skall vara möjligt att köra bil för dem som verkligen behöver det.
Även det som vi varje dag lägger på tallriken måste belysas och förändras. Det kan tyckas vara en privatsak - men det är inte så. Maten på bordet har en miljö- och klimatbelastning som det vore direkt oansvarigt att bara strunta i. Köttkonsumtionen måste minska och andelen ekologiskt och närodlad mat måste öka om vi någonsin ska nå de mål vi gemensamt kommit överens om. Mat och klimat hör ihop, och genom offentlig verksamhet kan vi tillsammans se till att styra konsumtionen åt rätt håll.
Bilen och biffen. Det kan tyckas obekvämt att påpeka saker som dessa. Men än mer obekvämt skulle det vara att låta bli.
Nu är det dags för andra halvlek av den här mandatperioden. Förändring tar tid, men precis som med elen, internetet eller mobiltelefonen kommer den gröna omställningen vara en förändring som vi i efterhand undrar hur vi någonsin kunde klara oss utan.
Det är nu den här förändringen behöver ske, med små steg lokal och globalt. Med en rödgrön regering och ett rödgrönt styre i Borås ser vi tydliga resultat. Att minska utsläppen är ett enormt arbete - och allt tyder på att vi som lever nu är det sista generationen som faktiskt har makten att göra något åt det. Vi är den generationen som kan få kurvorna att vända.

Här finns hela det rödgröna budgetförslaget för 2017.